สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก

Read more

สาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันพุธที่ 21 ตุลาคม

Read more

ทีมต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทีมต้อนรับนักศึกษาสา

Read more