สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม สำหรับต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก

Read more