อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Warakorn Jainoi

ประธานกรรมการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ดร.วรากรณ์ ใจน้อย

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด.(พัฒนาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศศ.ม.(การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศศ.บ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาที่ถนัด:

1. การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน
3. มัคคุเทศก์และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

E-ail:
warakorn.jai@lru.ac.th

Website: http://hotel.manage.lru.ac.th/th/warakorn_jai/

Sanchai Kiatsongchai

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ดร. สัญชัย เกียรติทรงชัย

วุฒิการศึกษา:

ปร. ด. (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ MSc. (Tourism Management) University of Surrey, UK
ศศบ.(ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

1. การท่องเที่ยว
2. การจัดการธุรกิจบริการ
3. การตลาดบริการ
4. ภาษาอังกฤษ

E-ail:
sanchai.kia@lru.ac.th
sankiet@hotmail.com

Website: http://hotel.manage.lru.ac.th/th/sanchai_kia/

www.facebook.com/Tang Kiatsongchai

Rapassa Chartkul

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อ.รภัสสา ชาติกุล

วุฒิการศึกษา:

บธ.ม. การจัดการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

สาขาที่ถนัด:

1.Hotel and Tourism management
2.Hotel management
3.Hospitality management
4.Restaurant mangement

E-mail:
rapassa.cha@lru.ac.th
glassy2514@hotmail.com
aj.tk@hotmail.com

Website: http://hotel.manage.lru.ac.th/th/rapassa_cha/

Wisitsiri Chusakul

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Master of Art (International Hotel & Tourism Management) Southern Cross University, Australia & Naresuan University, Thailand
บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

การจัดการท่องเที่ยว ความเดิมแท้ (Authenticity)

E-ail:
wisitsiri.chu@lru.ac.th

Website: http://hotel.manage.lru.ac.th/th/wisitsiri_chu/

Preeyaporn Pichitranon

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อ.ปรียาพร พิชิตรานนท์

วุฒิการศึกษา:

ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
บธ.บ. การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่ถนัด:

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม

E-mail:
preeyaporn.amo@lru.ac.th

Website: http://hotel.manage.lru.ac.th/th/preeyaporn_amo/