การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7

การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 (Tourism and Hotel Management Fair 2020) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การแข่งขันทักษะการปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ รอบ 6 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 Tourism and Hotel Management Fair 2020 (THM FAIR) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 Tourism and Hotel Management Fair 2020 (THM FAIR) ณ หอประชุมอาคารวัฒนธรรมสถาบันขงจื่อ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ในสายงานทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นงานที่ใช้ทักษะ ฝีมือ ต้องฝึกฝน ให้เกิดความชำนาญ เพื่อให้เกิดความพร้อมให้การบริการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ และวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้จากสาขาวิชาที่ตนได้เรียนรู้ในชั้นเรียน มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาให้นิสิตได้บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและนำไปใช้ในการทำงานจริง ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาที่เกี่ยวข้อง การจัดโครงการในครั้งนี้มีการแข่งขัน 8 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันประกวดศิลปะการตกแต่งฉากหลังบริเวณลอบบี้ การแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่ม (Cocktail) การแข่งขันทักษะปูตียงโรงแรมแบบสันทบ การแข่งขันทักาะการตอบคำถามการท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะการนำเสนอการท่องเที่ยวโดยภาษาอังกฤษ การแข่งขันการประกอบอาหารว่างโดยวิถีไทย การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ และการแข่งขันการจัดโต๊ะและบริการอาหารสากลประยุกต์ มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คนมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วม 10 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทักษะปูเตียง

การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 7 (Tourism and Hotel Management Fair 2020) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคามการแข่งขันทักษะการปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ รอบ 6 ทีมสุดท้าย จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 24 ทีม

โพสต์โดย สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2020