สาขาภาษาอังกฤษและสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันพุธที่ 21 ตุลาคม

Read more

ทีมต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทีมต้อนรับนักศึกษาสา

Read more