การวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน)สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

การวิพากษ์หลักสูตร (ภายใน) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙,๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ ๘ พรรษา (อาคาร ๑๙) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม