การประเมินคุณภาพการศึกภายใน สาขาวิชาการท่องเที่ยว

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ด้วยวิธีระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference System) โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ประธานกรรมการ อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ กรรมการและเลขานุการ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น